Brandsäkerhet

Brf Alphyddan

Systematiskt Brandskyddsarbete

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.” (2003:778 - Lagen om skydd mot olyckor, 2 kap, 2§)Brf Alphyddans övergripande brandskyddspolicy innebär att alla som bor eller arbetar i föreningens byggnader ska känna till hur de ska förebygga brand, att brandcellsindelningen ska hållas intakt, att brandskyddsanordningarna kontrolleras regelbundet och hålls i brukbart skick samt att lägenheterna förses med brandvarnare som de boende sedan anvarar för att de fungerar.


Som ett steg i detta har samtliga hushåll i föreningen tagit del av en bilaga ur Brf Alphyddans SBA-styrdokument.

Vid överlåtelse får även de nya ägarna ta del av informationen och lämna läskvitto till styrelsen.

Ladda ned bilagan "Information till boende om brandrisker och brandskydd" som pdf...

Vi kan alla hjälpas åt att förhindra att olyckan är framme genom att:


  • Ha som vana att  regelbundet kontrollera din brandvarnares funktion då batterier har en begränsad livslängd.
  • Hålla gemensamma utrymmen, gångar  på vindar och i källare fria från hindrande föremål och brandfarligt material.
  • Respektera förbudet mot att förvara brandfarliga gaser, vätskor eller explosiva ämnen på vindar eller i källare.
  • Respektera att rökning är förbjuden i samtliga gemensamma utrymmen.
  • Investera i en brandfilt och/eller brandsläckare till din lägenhet.


Samtliga lägenheter har försetts med brandvarnare. Men om den gått sönder eller saknas, kontakta styrelsen så får du en ny.

 Läs gärna denna broschyr från brandskyddsföreningen...

© Brf Alphyddan

Brf Alphyddan, Alphyddevägen 13, 131 35 Nacka

Organisationsnummer: 714000-0022

info@brfalphyddan.se